Actie blusdeken gratisTekenpas nieuw zakelijk

Algemene voorwaarden Kompas Veiligheidsgroep B.V.

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ons: Kompas Veiligheidsgroep B.V., kantoorhoudende te (6546 BB) Nijmegen aan Kerkenbos 1095.

wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aan­vaard.

transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel over­een­komst in het leven roept.

gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij die wordt gesloten door registratie op (een van) onze website en/of door het plaatsen van een bestelling op grond waarvan de wederpartij gerechtigd is gebruik te maken van de (inhoud van de) website en/of bestellingen te plaatsen via de website.

onze website: alle websites, waaronder www.kompasveiligheidsgroep.nl, die door ons in gebruik genomen zijn en/of waarvan door ons de domeinnaam geregistreerd is, waarvan de wederpartij gebruik kan maken en/of waarop de wederpartij zich kan registreren en/of bestellingen kan plaatsen.

cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding;

opleiding: synoniem voor training, cursus of informatiebijeenkomst, waarbij wij zorg dragen voor de inhoud en de docent.

maatwerkopleiding: opleiding die al dan niet op locatie specifiek voor een of meerdere opdrachtgevers is samengesteld en welke uitsluitend toegankelijk is voor (de werknemers van) deze opdrachtgever(s).

opdrachtgever: elke particulier, publiekrechtelijk- of privaatrechtelijk rechtspersoon of instelling, die opdracht heeft gegeven aan ons om een maatwerkopleiding te verzorgen.

dienst(en): diensten en adviezen

Algemeen

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van de overeenkomst en komen in de plaats van eventuele eerder gelden­de en/of gedeponeer­de algemene voorwaarden en/of tussen par­tijen gebruike­lijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voor­waarden wordt afge­weken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met in­achtneming van het vorenstaande wordt de toepasse­lijk­heid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van de bijzondere voorwaarden strijdig is met een bepaling uit het algemene deel van deze algemene voorwaarden, zal de betreffende bepaling in het algemene deel buiten toepassing blijven.

5. Indien enig in deze voorwaarden ge­noemd, en voor de weder­par­tij toepas­se­lijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strek­king beant­woordt. De geldigheid van de overige bepa­lingen van deze voor­waarden blijft ongewijzigd.

Totstandkoming overeenkomsten

Art. 2. 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblij­vend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdruk­kelijk het tegendeel is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevesti­ging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de over­eenkomst een aanvang is gemaakt.

3. Afspraken met (of toezeggingen van) medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van ons verbinden ons slechts indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bekrachtigd.

Nakomingstermijn

Art. 3. 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opge­ge­ven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij over­schrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens over­schrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.

2. Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoe­ring vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

Prijzen

Art. 4. 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af maga­zijn (ex works), exclusief B.T.W., ver­pakking, emballage, verzending, vervoersdocumen­ten, monta­ge/instal­latie, keuring, verzekering en even­tueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

2. Waarde­verminder­ing van Nederlandse valuta alsmede prijs­stij­gingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeen­gekomen prijs dienover­eenkomstig te wijzigen.

3. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffin­gen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de transactie ingevoerd of verhoogd, kunnen door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Gebruik van onze website

Art. 5. 1. Wij hebben de inhoud van onze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op onze website kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

2. Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

3. Wij spannen ons naar alle redelijkheid in ons systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wij leggen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de wederpartij of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

4. Tussen ons en de wederpartij komt een gebruikersovereenkomst tot stand door registratie op onze website. Op grond van deze gebruikersovereenkomst is de wederpartij gerechtigd gebruik te maken van het besloten deel van de website en bestellingen te doen via onze website.

5. De wederpartij garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de wederpartij de verplichting ons per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien gebruiker dit nalaat, zijn wij gerechtigd € 25,- administratiekosten bij gebruiker in rekening te brengen.

6. Wij zijn gerechtigd onze website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van onze website zonder dat hierdoor enig recht van de wederpartij op schadevergoeding jegens ons ontstaat.

7. De (gebruiks)gegevens van de wederpartij worden automatisch geregistreerd in onze centrale database. De wederpartij geeft ons toestemming om de (gebruiks)gegevens voor marketingdoeleinden ter beschikking te stellen, te gebruiken of te verwerken.

8. Wij zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen registratie te weigeren en/of de gebruikersovereenkomst per direct te beëindigen.

9. Het is de wederpartij niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de website aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de website aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook. Dit verbod geldt behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

10. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze website. Het gebruik van onze website is geheel voor eigen risico van de wederpartij. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat onze website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Facturering en betaling

Art. 6. 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering steeds 14 dagen na factuur­da­tum of de anderszins gestelde termijn. De weder­partij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswe­ge, derhalve zonder somma­tie of ingebreke­stel­ling, in verzuim te zijn.

2. Bestellingen met een factuurwaarde van € 500,00 of meer dienen vooraf betaald te worden.

3. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een contractuele rente in rekening te brengen van 1 % per maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten.

4. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.

5. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in minde­ring op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelij­ke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aan­geeft.

6. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, hebben wij het recht de cursist de toegang tot de opleiding te weigeren, ongeacht de verplichting van de wederpartij om de verschuldigde bedragen aan ons te voldoen.

7. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaar­ders-, advo­caat­kos­ten, zowel gerechtelijk als buitengerech­telijk, zijn begre­pen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de ver­plichtingen van de wederpartij te be­werk­stelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerech­telijke kosten belopen 15% van de vordering, met een mini­mum van € 125,00, waarom­trent geen bewijs behoeft te worden aange­voerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoe­ding van de schade; zij zijn verschul­digd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso uit handen is gegeven ongeacht of de weder­partij daarvan op de hoogte is.

8. Het vorige lid is niet van toepassing indien sprake is van een consumentenkoop.

Aansprakelijkheid

Art. 7. 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het in art. 3 bepaalde en onverminderd ons recht alsnog na te komen hetgeen door de wederpartij is bedon­gen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in art.1 lid 5.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals die verband houdt met verlies van gegevens, productietijd, financiële of commerciële schade, vermeerdering van algemene lasten, winstderving of enigerlei andere gevolgschade en/of vervolgschade.

3. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen of dien­sten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leve­rancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.

4. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resul­taten of gebruiks­aanwijzingen hoe ook genaamd in verband met door ons geleverde diensten en/of goederen worden vrijblij­vend en zonder enige aansprake­lijkheid onzerzijds gegeven.

5. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor het­geen, waartoe de wederpar­tij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehouden­heid jegens de wederpartij als voort­vloeiend uit deze voorwaarden. De weder­par­tij zal ons ter zake vrijwa­ren.

Overmacht

Art. 8. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschre­ven, zijn wij ontsla­gen van onze contractsver­plich­tingen jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit overeenkomst in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobi­lisatie, afkondi­ging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatre­gelen van overheidswe­ge, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van derden jegens ons, althans niet-nakoming onder de met ons afge­sproken condities, watersnood, bedrijfs­storing in onze onderneming of de internetprovider, waarvan wij gebruik maken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening of de toegang tot de website of het gebruik van de content onmogelijk maken.

Intellectueel eigendom

Art. 9. 1. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto's, stem­pels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulp­middelen en ontwer­pen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De wederpartij is gehouden iedere hande­ling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteurs­recht, merkrecht of licen­tie. Namaak, nadruk of repro­ductie in welke zin dan ook is verbo­den.

2. Alle intellectueel eigendomsrechten die rusten op de vormgeving en inhoud van website en haar content, waaronder alle in de content opgenomen teksten, data en databestanden, tekeningen, modellen, films, foto's, stem­pels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulp­middelen en ontwer­pen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. Wij verklaren dit zonder tot enige vrijwaring gehouden te zijn.

3. De wederpartij zal de ter beschikkinggestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet zonder onze toestemming openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is uitdrukkelijk verboden. Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

Zekerheid en ontbinding

Art. 10. 1. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance van betaling aan­vraagt, in staat van faillisse­ment wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeel­te­lijk) aan derden over­draagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt ge­legd, de nako­ming van onze verplichtin­gen op te schor­ten, de overeenkomst dienaan­gaande door een enkele ver­klaring en zonder gerech­telijke tussenkomst te ont­binden, onverminderd ons recht op verdere vergoe­ding van de schade, of zekerheid te verlan­gen voor tijdige nakoming. Indien de weder­partij met enige verplichting welke ook, waar­onder die tot het ver­schaf­fen van zeker­heid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeis­baar en zijn wij gerech­tigd naast opschorting van onze ver­plichtingen ook voor de verdere nako­ming deug­delij­ke zeker­heid te verlangen.

2. Indien sprake is van een consumentenkoop heeft de wederpartij gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden en de zaak zo spoedig mogelijk in originele staat en onbeschadigd kosteloos aan ons te retourneren.

Toepasselijk recht en geschillen

Art. 11. 1.  Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van overeenkomsten met het buitenland, en de daaruit voort­vloeiende rechts­betrekkin­gen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Bijzondere voorwaarden: Opleiding

Opleiding

Art. 12. 1. De wederpartij kan zich schriftelijk, via e-mail ,via Internet, via fax en/of telefonisch aanmelden voor deelname aan een opleiding.

2. Betaling van de kosten voor de opleiding dient vooraf te geschieden.

3. De prijs voor de opleiding is, behoudens schriftelijke afwijking, inclusief kosten voor opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie, thee en eventueel verstrekte lunch/diner, indien de opleiding meerdere aaneengesloten dagdelen per dag bestrijkt. Indien de opleiding op een zaterdag of op een avond dient te worden gegeven komt er een toeslag van 20% bovenop de cursusprijs.

Annulering

Art. 13. 1. De wederpartij heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk, de opleiding te annuleren.

2. Tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan de wederpartij de overeenkomst gratis annuleren. Bij een latere annulering van de opleiding dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percenta­ge van de overeengekomen kosten aan ons te betalen volgens onderstaand schema:

-50% bij ontvangst op de veertiende tot en met de derde dag voor aanvang van de opleiding;

-100% bij ontvangst van de annulering vanaf twee dagen voor aanvang van de opleiding;

3. Bij verhindering is de wederpartij gerechtigd een vervanger te sturen. Tot vijf werkdagen voor aanvang van de open opleiding is de wederpartij tegen betaling van € 10,- aan (administratie)kosten gerechtigd de opleiding(sdag) te verplaatsen naar een andere bij ons beschikbare opleidingsdag op een andere datum.

4. In geval van het niet verschijnen van de cursist bij een (open)opleiding op een van onze cursuslocaties, kan de opleiding(sdag) tegen een meerprijs van € 25,- euro voor de basiscursus en € 12,50 voor de herhalingscursus, op verzoek worden doorgeschoven naar een andere cursuslocatie of –datum, die plaatsvindt binnen 30 dagen. In geval dat de wederpartij de opleiding(sdag) niet wenst te verplaatsen blijft de vordering op de cursusgelden van toepassing.

5. In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel geldt voor de annulering van een maatwerkopleiding, dat tot vijf werkdagen voor aanvang van de cursus kosteloos kan worden geannuleerd. Indien in de periode van vijf werkdagen tot één werkdag voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, is de opdrachtgever, in verband met de geleden dervingkosten, een bedrag van € 250,- aan ons verschuldigd. Bij annulering binnen één werkdag voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Het annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk.

6. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening of ziekte van de docent, daartoe aanleiding geven, zijn wij gerechtigd de opleiding te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.

7. Restitutie (creditering) van cursusgelden geschiedt alleen na aftrek van de annulerings- en administratiekosten. De administratiekosten bij restitutie bedragen € 10,- per totaalfactuur.

8. Indien de parkeertarieven voor de docenten bij maatwerkopleidingen een bedrag van € 10,- per opleiding overstijgen, wordt het verschil gefactureerd aan de opdrachtgever.

9. E-learning cursussen kunnen niet geannuleerd worden.

Aansprakelijkheid

Art. 14. 1. Wij stellen het door ons beschikbaar te stellen cursusmateriaal zorgvuldig samen. Echter kunnen wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid van dit cursusmateriaal. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing, handeling of nalaten, gebaseerd op het cursusmateriaal of op informatie die op andere wijze in het kader van de betreffende opleiding is verstrekt.

2. Iedere aansprakelijkheid van ons, wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot vergoeding van de directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming tot maximaal de hoogte van de overeengekomen vergoeding van de opleiding.

3. Opdrachtgever garandeert dat zij iedere cursist van de maatwerkopleiding informeert over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en als voorwaarde voor deelname aan de maatwerkopleiding stelt dat deelname alleen mogelijk is indien elk van de cursisten op gelijke wijze als opdrachtgever aan deze algemene voorwaarden is gebonden. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is zij jegens ons aansprakelijk voor alle schade en kosten die wij als gevolg daarvan lijden en/of mochten lijden.

4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij en/of cursist lijden c.q. mochten lijden als gevolg van annulering van (delen van) een opleiding.

Bijzondere voorwaarden: Koop en Verkoop

Prijzen webwinkel

Art. 15. 1. Alle prijzen in de webwinkel zijn in euro's en exclusief BTW, verwijderingsbijdrage en verzendkosten.

2. Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

Bestellingen en retourzendingen

Art. 16. 1. Een overeenkomst met ons komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de wederpartij opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

2. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geannuleerd tot 24 uur na plaatsingsdatum door middel van het versturen van een e-mail naar het algemene mailadres van onze website, waarop de bestelling geplaatst is.

3. Het product mag tot maximaal vijf dagen na aankoop (factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd is. Hiervoor worden dan wel orderkosten (15% van factuurwaarde) ingehouden. Het restant wordt teruggestort aan koper. Retournering is enkel mogelijk met originele factuur.

Betaling en levering

Art. 17. 1. Wij hebben het recht om een vooruitbetaling te vragen of de goederen onder rembours te leveren.

2. Zodra de bestelde producten geleverd zijn en de klant voor ontvangst heeft getekend, gaat het (transport)risico over op de klant.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan ons kenbaar heeft gemaakt. De wederpartij stelt ons in de gelegenheid om zaken af te leveren. De wederpartij zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is. Indien de wederpartij dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn/haar rekening en risico.

Reclame

Art. 18. 1. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpar­tij. De wederpar­tij dient zo spoedig moge­lijk en in ieder geval binnen 1 werk­dag na ontvangst over de hoeveel­heden te hebben gere­cla­meerd, bij gebreke waarvan de hoe­veel­heden vermeld op de vracht­brieven, afleveringsbonnen of der­gelijke documen­ten geacht worden als juist te zijn erkend.

2. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt of ge­bruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedge­keurd.

3. Voor zover niet reeds tijdens of na de levering van onze goederen een voldoende be­proeving heeft plaats­ge­vonden, is de wederpartij verplicht om goederen, waarvan de technische aard een beproe­ving wense­lijk of noodzakelijk maakt, binnen een week na leve­ring te be­proeven of doen be­proeven.

Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht

Art. 19. 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtin­gen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, ver­bruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwer­king of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpar­tij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te ver­panden of in eigendom alsmede bruik­leen over te dragen.

2. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de weder­partij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verze­keren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldig­heid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de weder­partij verplicht op ons eerste ver­zoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoe­ning aan alle verplich­tin­gen uit deze of daarmee samenhangende transac­ties.

3. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goede­ren op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stel­len en verleent reeds nu machti­ging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Garantie en aansprakelijkheid

Art. 20. 1. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.

2. Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

3. Wij zijn nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

4. Als wij om welke reden dan ook wel enige schade moeten vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

5. Er is geen sprake van garantie indien: de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden, de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt, de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik of de beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

Bijzondere voorwaarden: Diensten

Uitvoering van diensten

Art. 21. 1. Wij zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste vermogen uitvoeren.

2. De wederpartij zal aan ons in staat stellen en alle benodigde informatie en documentatie van welke aard dan ook bezorgen om de ons toevertrouwde dienst zorgvuldig en behoorlijk uit te voeren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor leemtes, vergissingen en/of fouten die rechtstreeks het gevolg zijn van onvolledige en/of onjuiste stukken, informatie en/of documentatie vanwege de wederpartij (of diens aangestelden). Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen aan de ontwerpen en/of verslagen die door de wederpartij en/of een derde, zonder het akkoord van ons, zijn doorgevoerd.

3. Indien de locatie(s) waar de diensten worden uitgevoerd door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld, dan is de wederpartij verplicht om ervoor te zorgen dat de locatie waar en de omstandigheden waaronder de dienst door ons moet worden uitgevoerd, voldoet aan alle geldende wettelijke (veiligheids)voorschriften.

Aansprakelijkheid

Art. 22. 1. Iedere aansprakelijkheid van ons, wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot vergoeding van de directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming tot maximaal de hoogte van de overeengekomen vergoeding (exclusief belastingen en heffingen) voor de aan ons gegeven opdracht.

Verkoop van diensten of producten door derden

Wederverkoop

Art. 23.1. Kompas Veiligheidsgroep BV kan met een wederverkooppartij afspraken maken inzake wederverkoop. Onder wederverkoop wordt verstaan het zelfstandig verkopen van een dienst of product van Kompas Veiligheidsgroep door een wederverkooppartij aan derden. De derde mag op het moment van het aangaan van een overeenkomst met een wederpartij geen bestaande relatie zijn van ons. Indien dat wel het geval is vervalt vervolgens het recht op een wederkoopvergoeding.

Art.23.2. De hoogte van de vergoeding wordt in overleg met ons vastgesteld maar kan nimmer hoger zijn dan 10% van de omzet zoals deze bij de derde wordt gerealiseerd exclusief BTW. 

Art. 23.3.  De maximale vergoedingsperiode van de wederverkoop is gemaximaliseerd tot 3 jaar mits de inspanningsverplichting volledig blijft liggen bij de wederverkooppartij. Indien dat het geval is kan Kompas Veiligheidsgroep de wederverkoopvergoeding voortzetten en wordt dit jaarlijks beoordeelt. Indien de inspanningsverplichting bij ons komt te liggen zal de wederkoopvergoeding verrekend worden met de kosten die door ons gemaakt moeten worden. 

Art.23.4. De wederverkooppartij kan desgewenst per kwartaal, halfjaar of per jaar een factuur sturen van de vergoeding zoals deze in het login portal van onze site zichtbaar is. De wederverkooppartij kan de vergoeding niet verleggen naar een derde. Indien de wederpartij dit wil doen dient de wederverkooppartij en de derde daar separate afspraken over te maken . Dit gaat buiten de bemoeienis van ons om.

Art.23.5 Indien een overeenkomst wordt aangegaan tussen ons en een wederpartij is ‘Recht van retentie‘ van toepassing. Kompas kan openstaande rekeningen verrekenen met de wederverkoopvergoeding in de ruimste zin des woords zonder hier eerst over te hebben gecommuniceerd met de wederverkooppartij. 

Wacht a.u.b...

Het product is toegevoegd aan de winkelwagen.

Verder winkelen of
Verder winkelen of